Y Sbridion/ GamesCom 2016

| 29-06-2016 3:59 pm

Dw'i mor hapus i rannu bod fy nghwmni bach dwyieithog wedi ennill cystadleuaeth i gyflwyno cysyniad Y SbridionThe Flitlits ymhlith 4 o gwmnïau eraill rhyngwladol yn Gamescom 2016 / Cologne / diwrnod trwyddedau. Byddaf hefyd yn falch i ymuno ag arddangosfa Llywodraeth Cymru, sydd wedi bod mor gefnogol i fy ngwaith yn ystod y blynyddoedd olaf. Mae gen i syniad ar gyfer gêm aml-lwyfan yr wyf yn gobeithio y bydd yn cynorthwyo dysgu aml-ddiwylliannol trwy hwyl ac ymgysylltu. 

Wythnos Gyffrous i'r Sbridion

| 16-08-2015 11:58 am

Trodd yr wythnos diwethaf allan i fod yn un cyffrous i'r Sbridion. Cafodd yr  aps eu dewis fel 'Best New Exemplar Apps' gan Teachers With Apps yn yr UD ac mae hynny yn wobr fawreddog.

Gwnaethant bostio yr adolygiad hwn: http://www.teacherswithapps.com/the-flitlits-by-eiry-thomas-reese/ syndod llwyr a dymunol wedi iddynt astudio holl nodweddion y cysyniad sy'n cynnwys aps, llyfrau a chanllawiau addysgol cynhwysfawr. Maent i gyd ar gael yn y Gymraeg, wrth gwrs, Saesneg a Saesneg Americanaidd.

Cafodd y newyddion ei bostio mewn nifer o bapurau ar-lein yn yr UD, sydd wedi arwain at nifer o geisiadau am gyd weithio. Mae un o'r rhain o ddiddordeb arbennig ac yr wyf wrth fy modd yn ei gylch. 

Bum mewn trafodaeth ar lein gan grŵp o addysgwyr o'r UD un noso, hynod o hwyr.

Byddaf yn gweithio gyda grŵp o fyfyrwyr dwyieithog ym Mhrifysgol Abertawe o fis Hydref ymlaen ar gyfer dibenion hyrwyddo'r Sbridion / The Flitlits, a bydd hynny'n rhan annatod o'u traethodau hir, blwyddyn olaf.

Yfory, byddaf yn dechrau lleisio y prif anturiaethau yn ddwyieithog yn swyddfa newydd Llyfrau Llafar - fersiynau mamiaith  ac ail iaith, ynghyd â 19 o straeon byrion am y lleoliad a'r cymeriadau. Rydw i'n ymarfer gyda fy ngŵr amyneddgar heddiw, sydd ar hyn o bryd yn ceisio swnio fel Horas y Parot. Ni fydd yn fygythiad, Geraint Pickard, er ei fod e'n ddewr iawn i gytuno! Geraint, Noni Lewis a mab ifanc Noni, sef Sam North, sy'n lleisio'n wych yn yr aps, a chawsom lawer o hwyl yn stiwdios CBAC.

Mae'r Tîm Sbri wedi gweithio mor galed, ynghyd a phlant, athrawon a rhieni hynod gynorthwyol yng Nghymru a thu hwnt.

Rwy'n edrych ymlaen i gyflwyno'r prosiect i ysgol gyfrwng Cymraeg y tymor nesaf, nawr bod Llyfr Un, ser Miri Yn Y Ffair, wedi ei gyhoeddu fel fersiynau mamiaith ac ail iaith o ganlyniad i weithredu gyda Iwan Rhys, Jo knell a John Catt Educational. Roeddwn yn ffodus bod yr arlunydd James Field wedi cytuno i ddarlunio'r cysyniad oherwydd bod ei waith ar y cysyniad yn cael ei dderbyn mor arbennig o dda. 

 

 

Enghreifftiau o waith yr arlunydd, James Field

| 11-07-2015 11:39 am

Byddwch yn gweld pam yr oeddwn mor falch pan dderbyniodd James Field, arlunydd o Bontyberem, y comisiwn i arlunio Y SbridionThe Flitlits. Diolch am yr holl waith caled ynghlwm â chreu y llyfrau a'r aps, James. Y cylch gwaith oedd i gynrychioli amrywiaeth, i annog dysgwyr ifanc i drafod ac i ddathlu gwahaniaethau ac i fedru gwisgo lan fel y cymeriadau yn rhwydd. 
www.jamesfieldillustrations.co.uk/

| 08-07-2015 4:11 pm

Yn groes i'r hawliad yn y cyfieithiad swyddogol Cymraeg heddiw, nid wyf wedi cyfrannu'n ddwyieithog i'r cwricwlwm ...

Sylw | Dechrau pennod arall yng nghyrfa greadigol Eiry/ Erthygl gan Llywodraeth Cymru Heddiw

Dechrau pennod arall yng nghyrfa greadigol Eiry/ Erthygl gan Llywodraeth Cymru Heddiw

| 08-07-2015 2:53 pm

Dechrau pennod arall yng nghyrfa greadigol Eiry

Mae Eiry Rees Thomas, wedi bod yn creu cynnwys dwyieithog i’r cwricwlwm ac yn awr mae hi’n dechrau ar gyfnod cyffrous newydd yn ei gyrfa. Bydd ei ‘apiau’ addysgol rhyngweithiol yn cael eu haddasu ar gyfer llyfrau print yn y DU ac UDA, i’w dosbarthu ledled y byd.
Dydd Mercher 08 Gorffennaf 2015

Eiry Rees Thomas.

Mae ei llyfrau dwyieithog – Y Sibrydion/The Flitlits – newydd eu cyhoeddi gan John Catt Educational Ltd. Mae'r llyfau wedi eu hargraffu gan gwmni Cambrian o Aberystwyth.
 
Bellach, mae Eiry, sy’n byw yng Nghaerdydd, yn gweithio ar e-lyfrau i gyd-fynd â’r llyfrau print, ac yn bwriadu darllen y storïau yn y Gymraeg a’r Saesneg ar gyfer Llyfrau Llafar Cymru / Talking Books Wales. Mae dau lyfr arall ganddi ar fin cael eu cyhoeddi hefyd.

Grant o Gronfa Datblygu Digidol Llywodraeth Cymru oedd y sbardun i Eiry fentro i greu’r gyfres o apiau addysgol rhyngweithiol i athrawon a dysgwyr. Cyhoeddwyd yr apiau gan Apple, ac fe gawsant adolygiadau rhagorol.
 
Mae’r apiau a’r llyfrau’n sôn am gymeriadau lliwgar o’r enw’r Sbridion (the Flitwits yn Saesneg) ac mae dychymyg byw Eiry wedi creu byd o hwyl a ffantasi yn gartref iddynt. Y nod yw gwneud dysgu’n hwyl i blant a’u helpu i symud o lyfrau lluniau i nofelau â phenodau, gan wella eu sgiliau llythrennedd.
 
Mae pecyn cyfan o adnoddau ar waith ar gyfer y Sbridion – i gefnogi’r apiau, y llyfrau print a’r e-lyfrau, sef adnoddau, ‘stafell ddosbarth a gemau addysgiadol, yn ogystal â gwefan ddwyieithog i’w defnyddio gan blant, rhieni, athrawon a llyfrgellwyr.
 
Mae’r llyfrau ar gael fel Cymraeg iaith gyntaf a Chymraeg ail iaith, yn ogystal â Saesneg a Saesneg UDA. Targedir plant 8-11 oed a disgwylir i’r fersiynau print o’r llyfrau yn Saesneg UDA gael eu lansio cyn bo hir.
 
Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart: “Mae’n wych cael clywed sut mae’r Gronfa Datblygu Digidol yn cefnogi’r rhai sy’n gweithio yn y sector creadigol  ac yn eu helpu i fentro i faes y dechnoleg ddiweddaraf a thargedu marchnadoedd rhyngwladol. Mae’r fenter benodol hon yn dangos hefyd sut gall prosiect lwyddiannus gael effaith gadarnhaol ar unigolion a busnesau eraill o fewn y sector.”
 
Mae’r cyhoeddiadau newydd a chymeriadau’r Sbridion wedi cael adolygiadau gwych, ac mae nifer o sefydliadau ac unigolion wedi dangos diddordeb mewn cydweithio arnynt yn y dyfodol.
 
Yn ogystal Ag Argraffwyr Cambrian, mae’r prosiect wedi dwyn ynghyd nifer o gwmnïau ac artistiaid yng Nghymru gan helpu i greu swyddi a chreu mwy o fuddion economaidd.
 
Dywedodd Eiry: “Mae popeth wedi bod yn mynd fel y gwynt ers imi ddechrau gweithio ar y cysyniad hwn, ac mae ganddo’i fywyd ei hunan erbyn hyn! Dwi byth yn gwybod beth sy’n mynd i ddigwydd nesaf, ond mae wedi bod yn daith gyffrous dros ben.
 
“Oherwydd damwain, bu’n rhaid imi ymddeol yn gynnar o’m gyrfa wreiddiol, a dyna pryd y dechreuais ganolbwyntio ar ysgrifennu. Rhoddodd gymorth Cronfa Datblygu Digidol Llywodraeth Cymru hwb imi ar yr union adeg yr oedd ei angen, gan roi hygrededd i mi a’m helpu i lansio’r prosiect. Mae’r datblygwyr a chydweithwyr eraill wedi bod yn ffantastig hefyd; roedd pawb yn gweithio fel tîm, a chefais gefnogaeth arbennig.”

 
 

| 27-04-2015 4:55 pm

Nid yw hyn yn berffaith gan bod cynnwys Saesneg ar y dudalen. Mae angen mwy o gefnogaeth gan Apple i ...

Sylw | Cyswllt Cymraeg i Aps Y Sbridion, o'r diwedd!

Cyswllt Cymraeg i Aps Y Sbridion, o'r diwedd!

| 28-04-2015 3:35 pm

Dwi wedi medru creu bwndel sy'n dwyn y teilt Y Sbridion ar iTunes/ App Store. Mae'r bwndel yn cynnig dau o'r aps, gyda'r trydydd ar werth yn unigol. Mae hyn yn gam ymlaen o ran aps dwyiethog yng Nghymru:https://itunes.apple.com/…/app-bund…/y-sbridion/id989369721…

Get Y Sbridion on the App Store. See screenshots and ratings, and read customer reviews.
ITUNES.APPLE.COM
 

Llyfrau Y Sbridion ar ddod

| 10-02-2015 4:58 pm

Daeth y proflenni terfynol ar gyfer llyfrau ‪#‎YSbridion‬/ ‪#‎TheFlitlits‬ drwodd oddiwrth John Catt Educational Publishing heddiw: tair iaith/ fersiynau mamiaith ac ail iaith. Dyma ddarlun gan James Field sy'n cynrychioli'r sbri, lliw, swrrealaeth a gwisgo-lan ar gyfer darllenwyr 8-11 oed. Llyfrau e a llafar ar y ffordd ac adnoddau ar gyfer y dosbarth.

O, dyma gais...

| 03-10-2014 4:03 pm

Gweler yr atodiad. Ymatebion o Lŷn??

Cais am Gymorth

| 23-08-2014 2:09 pm

Os oes unrhyw un â phrofiad yn ymwneud a 'Localization' o fewn aps/ iPad/ Apple, byddwn yn ddiolchgar iawn am gymorth sy'n ymwneud a fy aps dwyieithog.

Mae gen i set o gyfarwyddiadau sy'n edrych yn fwy cymlheth nag y mae'n debyg eu bod nhw.

Mae'n anodd tynnu sylw at y cynnwys Cymraeg o dan y teitl Saesneg cyn gweld at y mater o leoleiddio.

Mae hyn yn drueni tra bod yr aps yn rhengu rhif 1 a 2 yn rhyngwladol. Mae adborth yn dangos bod pobl yn hoffi clywed y lleisio Cymraeg ar hyd y byd.

Diolch mawr.

| 22-08-2014 12:10 pm

Diolch i #funeducationalapps.com am gynnwys The Flitlits/ The Funny Fair o fewn 'Top 5 picks'.
http://www.funeducationalapps.com ...

Sylw | Cloriau Llyfr Cyntaf Y Sbridion/ Miri Yn Y Ffair/ Iaith Gyntaf ac Ail Iaith

| 21-08-2014 5:14 pm

Gwnaeth dau o'r aps gyrraedd safle 1 a 2 yn ITunes eto ddoe.

Sylw | Cloriau Llyfr Cyntaf Y Sbridion/ Miri Yn Y Ffair/ Iaith Gyntaf ac Ail Iaith

| 21-08-2014 12:02 pm

Hapus i rannu bod dau o aps Y Sbridion, o dan y teitl The Flitlits wedi cyrraedd rhif un a ...

Sylw | Cloriau Llyfr Cyntaf Y Sbridion/ Miri Yn Y Ffair/ Iaith Gyntaf ac Ail Iaith

Cloriau Llyfr Cyntaf Y Sbridion/ Miri Yn Y Ffair/ Iaith Gyntaf ac Ail Iaith

| 19-08-2014 6:05 pm

Dyma gloriau Llyfr Un/ Y Sbridion/ Miri Yn Y Ffair ar gyfer darllenwyr 8-11. Bydd y llyfrau ar gael yn fuan fel fersiynau Iaith Gyntaf ac Ail Iaith.

Gyda diolch i Iwan Rhys am ei waith ar y gyfres Iaith Gyntaf ac i Jo Knell am ei gwaith ar y gyfres Ail Iaith.

Darluniau gan James Field.

Fersiynau Cymraeg, Saesneg a Saesneg yr U.D. gan John Catt Educational Ltd.

Mae aps 5* Y Sbridion (Iaith Gyntaf) ar gael o fewn aps aml-ieithog 'The Flitlits' yn iTunes/App Store.

Gwefan gyda chanllawiau addysgol: www.ysbridion.co.uk

Llyfrau Y Sbridion/ The Flitlits

| 23-05-2014 8:32 am

Dw'i wedi llofnonodi cytundeb gyda John Catt Educational Publishing heddiw/ llyfrau YSbridion /TheFlitlits /i'w gwerthu yn rhyngwladol. Hapus iawn!

Diolch i Iwan Rhys am y gwaith ar gyfer fersiynau mamiaith, Jo Knell ar gyfer fersiynau ail iaith ac i James Field am y darlunio gwych. Mae wedi bod yn bleser.

Darlun Tŷ Sbri Digri Pwt, isod:

Canlyniadau: 31 | Tudalennau: 1 2

Eiry Rees Thomas

Awdur dwyieithog a chrëwr cysyniadau ar gyfer y cwricwlwm. Gweler manylion pellach ar: http://www.ysbridion.co.uk

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.