Aps Y Sbridion i blant 8-11

| 19-02-2014 12:07 pm

Eiry Rees Thomas dw i: awdur a chrëwr cysyniadau ar gyfer y cwricwlwm. Mae'n bleser gen i fod yn gysylltiedig â'r fenter newydd hon.

Hoffwn i gyflwyno cyfres o aps iOS newydd Y Sbridion i blant, sydd ar fin cael eu cyhoeddu. Mae eu creu wedi bod yn bosibl diolch i waith dwys y Tim Sbri a chefnogaeth Sector Diwidiannau Creadigol Llywodraeth Cymru. Gweler manylion pellach ar www.ysbridion.co.uk. Mae'r aps ar gyfer dibennion iaith gyntaf gyda fersiynau ar gyfer ail iaith i ddilyn ynghyd â llyfrau cyflenwol ac adnoddau ystafell ddosbarth.

Dyma grynodeb:

PECYN UNIGRYW / HWYL / ADDYSGOL / OEDRAN: 8-11 / HYBU LLYTHRENNEDD / TRAWSGWRICWLAIDD / DWYIEITHOG

TEITLAU 
  • Ap 1: MIRI YN Y FFAIR 
  • Ap 2: YR YNYS AER 
  • Ap 3: Y SIOE SGLEIN
Pan ddaw i ddewis aps, mae'r categorïau yn cwmpasu addysg, adloniant, dysgu yn seiliedig ar gêmau, rhyngweithio a mwy. Mae aps y Sbridion yn cyfuno'r elfennau hyn yn ddychmygus i wasanaethu anghenion dysgwyr ac addysgwyr.

Mae'r gyfres o aps addysgol, doniol y Sbridion wedi'u creu yn dilyn ymchwil helaeth ac mewn partneriaeth ag addysgwyr profiadol a'r gynulleidfa darged: y plant. Mae’r cydrannau yn cwrdd ag angen am ddeunydd i lenwi’r bwlch rhwng llyfrau lluniau a nofelau pennod cynnar.

Mae'r cysyniad yn ymgysylltu, ysgogi ac addysgu darllenwyr, gyda'r aps yn dwyn fersiynau Cymraeg, Saesneg a Saesneg yr U.D. o'r testun a'r lleisio.

Mae'r Gornel Gudd yn dir ffuglennol sy'n gwahodd plant i ymweld, darganfod ac archwilio. Mae map o'r lleoliad yn dangos y tir a gollwyd mewn amser sy’n gartref i’r 13 o gymeriadau'r Sbridion swreal. Mae pob ap yn cynnwys adran sy'n caniatáu darllenwyr i dapio ar y map er mwyn arddangos y cymeriadau, eu plotiau cartef cysylltiedig, y sêr arwyddocaol a'r 17 o storïau byrion sy’n cefnogi’r prif antur. Mae'r plotiau cartref, ynghyd â'u tirnodau, yn cysylltu at elfennau priodol o gwricwla generic.

Mae'r storïau yn cael eu cefnogi gan adran addysgol arbennig sy'n cynnig profiadau trawsgwricwlaidd unigryw ar gyfer ystafell ddosbarth, llyfrgelloedd a dibenion gwersi cartref. Mae'r canllawiau addysgol cynhwysfawr yn gwahodd darparwyr addysg i addasu'r cysyniad i gyd-destun penodol eu rhaglenni neu'r rhai sy'n ymwneud yn fwyaf agos at y cyrsiau y maent yn eu haddysgu.

Gyda gwelliant llythrennedd mewn golwg, mae'r elfennau rhyngweithiol wedi eu teilwra mewn ffordd sy'n osgoi tynnu sylw oddi wrth lif naturiol a rhythm y storïau a'r iaith delynegol. Mae'r cysyniad yn apelio at y ddau ryw ac yn annog bechgyn i ddarllen mwy.

Mae croeso i chi gysylltu â mi ar: eiryreesthomas@gmail.com / ffôn: 02920755650

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa