Dechrau pennod arall yng nghyrfa greadigol Eiry/ Erthygl gan Llywodraeth Cymru Heddiw

| 08-07-2015 2:53 pm

Dechrau pennod arall yng nghyrfa greadigol Eiry

Mae Eiry Rees Thomas, wedi bod yn creu cynnwys dwyieithog i’r cwricwlwm ac yn awr mae hi’n dechrau ar gyfnod cyffrous newydd yn ei gyrfa. Bydd ei ‘apiau’ addysgol rhyngweithiol yn cael eu haddasu ar gyfer llyfrau print yn y DU ac UDA, i’w dosbarthu ledled y byd.
Dydd Mercher 08 Gorffennaf 2015

Eiry Rees Thomas.

Mae ei llyfrau dwyieithog – Y Sibrydion/The Flitlits – newydd eu cyhoeddi gan John Catt Educational Ltd. Mae'r llyfau wedi eu hargraffu gan gwmni Cambrian o Aberystwyth.
 
Bellach, mae Eiry, sy’n byw yng Nghaerdydd, yn gweithio ar e-lyfrau i gyd-fynd â’r llyfrau print, ac yn bwriadu darllen y storïau yn y Gymraeg a’r Saesneg ar gyfer Llyfrau Llafar Cymru / Talking Books Wales. Mae dau lyfr arall ganddi ar fin cael eu cyhoeddi hefyd.

Grant o Gronfa Datblygu Digidol Llywodraeth Cymru oedd y sbardun i Eiry fentro i greu’r gyfres o apiau addysgol rhyngweithiol i athrawon a dysgwyr. Cyhoeddwyd yr apiau gan Apple, ac fe gawsant adolygiadau rhagorol.
 
Mae’r apiau a’r llyfrau’n sôn am gymeriadau lliwgar o’r enw’r Sbridion (the Flitwits yn Saesneg) ac mae dychymyg byw Eiry wedi creu byd o hwyl a ffantasi yn gartref iddynt. Y nod yw gwneud dysgu’n hwyl i blant a’u helpu i symud o lyfrau lluniau i nofelau â phenodau, gan wella eu sgiliau llythrennedd.
 
Mae pecyn cyfan o adnoddau ar waith ar gyfer y Sbridion – i gefnogi’r apiau, y llyfrau print a’r e-lyfrau, sef adnoddau, ‘stafell ddosbarth a gemau addysgiadol, yn ogystal â gwefan ddwyieithog i’w defnyddio gan blant, rhieni, athrawon a llyfrgellwyr.
 
Mae’r llyfrau ar gael fel Cymraeg iaith gyntaf a Chymraeg ail iaith, yn ogystal â Saesneg a Saesneg UDA. Targedir plant 8-11 oed a disgwylir i’r fersiynau print o’r llyfrau yn Saesneg UDA gael eu lansio cyn bo hir.
 
Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart: “Mae’n wych cael clywed sut mae’r Gronfa Datblygu Digidol yn cefnogi’r rhai sy’n gweithio yn y sector creadigol  ac yn eu helpu i fentro i faes y dechnoleg ddiweddaraf a thargedu marchnadoedd rhyngwladol. Mae’r fenter benodol hon yn dangos hefyd sut gall prosiect lwyddiannus gael effaith gadarnhaol ar unigolion a busnesau eraill o fewn y sector.”
 
Mae’r cyhoeddiadau newydd a chymeriadau’r Sbridion wedi cael adolygiadau gwych, ac mae nifer o sefydliadau ac unigolion wedi dangos diddordeb mewn cydweithio arnynt yn y dyfodol.
 
Yn ogystal Ag Argraffwyr Cambrian, mae’r prosiect wedi dwyn ynghyd nifer o gwmnïau ac artistiaid yng Nghymru gan helpu i greu swyddi a chreu mwy o fuddion economaidd.
 
Dywedodd Eiry: “Mae popeth wedi bod yn mynd fel y gwynt ers imi ddechrau gweithio ar y cysyniad hwn, ac mae ganddo’i fywyd ei hunan erbyn hyn! Dwi byth yn gwybod beth sy’n mynd i ddigwydd nesaf, ond mae wedi bod yn daith gyffrous dros ben.
 
“Oherwydd damwain, bu’n rhaid imi ymddeol yn gynnar o’m gyrfa wreiddiol, a dyna pryd y dechreuais ganolbwyntio ar ysgrifennu. Rhoddodd gymorth Cronfa Datblygu Digidol Llywodraeth Cymru hwb imi ar yr union adeg yr oedd ei angen, gan roi hygrededd i mi a’m helpu i lansio’r prosiect. Mae’r datblygwyr a chydweithwyr eraill wedi bod yn ffantastig hefyd; roedd pawb yn gweithio fel tîm, a chefais gefnogaeth arbennig.”

 
 

Ymatebion

| 08-07-2015 4:11 pm | #1

Yn groes i'r hawliad yn y cyfieithiad swyddogol Cymraeg heddiw, nid wyf wedi cyfrannu'n ddwyieithog i'r cwricwlwm Cymreig ers Chwedegau y GANRID DDIWETHAF!!!
Anaml y byddaf yn postio lluniau o fy hun, ond at ddibenion cadarnhau'r nad ydw i yn hŷn na hen, dyma lun o mi yn agoriad y Gennad Mecsico yng Nghaerdydd heddiw. cliw: Dydw i ddim yn gwisgo gwisg Genedlaethol.
Roedd yn bleser i fod yn bresennol ac rwy'n edrych ymlaen at noson o ddawns gan grŵp talentog o Fecsico yn Neuadd Dewi Sant heno.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa