Ffilmiau Cymraeg ar YouTube - daliwch nhw tra bod nhw yno

| 23-03-2014 12:00 pm

O'n i'n arfer bod yn gyfrifol am wefan fideobobdydd.com, ac er mwyn ffeindio digon o sdwff roedd gen i filters a systemau i darganfod, ond yn anffodus gollyngodd YouTube ei RSS ar gyfer chwiliadau a dyna ni, roedd wedi torri. Ond ma ambell i berl dal i godi wrth chwilio am "Cymraeg" yn y blwch chwilio YouTube.

Y diweddaraf o'r rhain yw sianel YouTube sydd yn gorlifo gyda rips a chopiau llawn o raglenni a ffilmiau Cymreig a Chymraeg. Sianel mynaddcont yw'r sianel honno.

Mae'n bur debyg na fyddan nhw yna'n hir gan bod perchennog y sianel wedi copio a llwytho nifer o ffilmiau a rhaglenni diweddar yno sydd am ddenu ymateb, a hynny'n digon teg, gan y cynhyrchwyr sydd berchen ar yr hawliau ac mae nhwythau a'r hawl i ddatblygu a thalu eu staff. 

Ond, efallai bod y ffaith bod rhywun yn teimlo'r angen i wneud hyn yn codi cwestiwn am sut ydyn ni'n sicrhau yn ehangach bod cynnwys diwylliannol pwysig Cymraeg sydd wedi ei gynhyrchu gyda arian cyhoeddus ar gael ar gyfer cynulleidfaoedd newydd sydd yn gwylio'n ddigidol. Roedd yn bwynt a wnaed gan adroddiad Fforwm Cyfryngau Newydd S4C lai na thair mlynedd yn ôl ond wn i ddim a oes unrhyw symud ar geisio gwella'r sefyllfa. Byddai'n dda cael diweddariad gan S4C am hyn sydd o bosib yn gam pwysicach na symud lleoliad eu swyddfa o ran cyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Gwelais Stormydd Awst neithiwr ar S4C a mwynhau'n arw - mae'n fwy na phiti nad oes modd gweld y ffilm eto y tu hwnt i 35 diwrnod Clic, neu ei rhannu ag eraill yn y dyfodol. Chawn ni ond ei gweld drwy fympwy penderfyniad pennaeth rhaglenni S4C yn anffodus. Mae hyn yn ddiffyg ac yn fwlch enfawr yn ein diwylliant cyfryngau Cymraeg ac yn creu amnesia diwylliannol gan nad oes ganddon ni orffennol cyfryngol y gallwn ni gyfeirio ato a'i ailgymysgu (ond trwy gwricwlwm CBAC efallai).

Dyma flas o rai o'r ffilmiau Cymraeg hŷn sydd yno ar eu ffurff lawn; da fyddai gweld y rhain ar gael ar iTunes ac ati am bris teg rhyw ddydd:

Ymatebion

| 24-03-2014 10:34 pm | #1

Mae nifer wedi bod yn codi'r cwestiwn yma o'r archif ers degawd a mwy. Dwi ddim yn gweld unrhyw symud ymlaen ar hwn am ei fod yn aneconomaidd o dan y cytundebau breindaliadau presennol. A does neb eisiau mynd ati i wneud cytundebau newydd gyda cynhyrchwyr am fod hynny yn mynd i gymryd amser maith a'r holl gost gyda chyfreithwyr. A felly mae pawb yn yr un twll.

Mae'n eitha amlwg i mi nad yw rhan fwyaf o gynhyrchwyr mewn unrhyw sefyllfa i rhoi cynnwys archif ar gael drwy ddosbarthiad digidol felly mae'n rhaid i hwn gael ei drefnu drwy S4C (masnachol). Fe wnaeth Channel 4 wneud cytundebau ar gyfer 4oD, lle mae archif helaeth i'w wylio am ddim. Does gen i ddim syniad pa mor gynaladwy yw hynny i'r cynhyrchwyr ond mae'n anodd gweld sut y byddai 'S4C ar alw' yn gwneud digon o elw i dalu costau heb sôn am wneud taliadau i'r cynhyrchwyr.

| 27-03-2014 9:46 pm | #2

Byddai fe'n neis i weld arbrawf. Byddai'r arbrawf cyntaf yn wneud colled ond mae angen mwy o ddata ar bethau fel hyn. Mae'r pennod yma o Sam Tân wedi cael 603,000 o ymweliadau heb unrhyw gyhoeddusrwydd.

Beth am ryddhau detholiad o raglenni ar draws comedi, drama, ffilmiau, chwaraeon, hanes, plant ac ati. Mae marchnad yn wledydd eraill o bosib (e.e. yr UDA) felly cynigwch is-deitlau hefyd. Mae dosbarthwyr digidol sy'n gallu darparu'r rhaglenni/ffilmiau i blatfformau fel iTunes, Hulu ac ati. Neu beth am gael cytundeb gyda 4oD efallai. Dw i'n eithaf bored o'r drafodaeth yma erbyn hyn. I want my S4C!

Rhodri - rwyt ti'n gallu monitro fideos trwy RSS. Mae YouTube wedi stopio ffrydiau ond mae Google Alerts yn darparu RSS gydag opsiwn chwilio fideo (yn ogystal â blogiau, newyddion ayyb).

| 27-03-2014 10:31 pm | #3

Mae hyn yn atgoffa fi o fy syniad am S4C Dai (neges twitter https://twitter.com/dafyddt/status/264118576007...). Dwi ddim yn gweld awydd gan S4C na'r cynhyrchwyr i ddatrys hyn - mae'n broblem sydd angen ffocws tymor hir ac ymroddiad parhaol gan unigolyn i'w wthio ymlaen. Yr adeg gorau i ddechrau hyn oedd tua 2005 ond yn 2012 mae'n debyg mai cynlluniau tymor byr yw popeth.

| 28-03-2014 12:01 am | #4

Yn y cyfamser dyma fi'n rhannu gwybodaeth am sut i archifo rhaglenni, y rhai CHI WEDI EU HARIANNU TRWY'R FFI DRWYDDED EISOES:
http://hedyn.net/wici/Archifo_rhaglenni

| 31-03-2014 9:40 pm | #5

Mae'r drafodaeth yn cael ei ehangu'n wych draw ar flog Dafydd.

Dyma drio mewnosod y drafodaeth Senedd mae Dafydd yn cyfeirio ati yma:


Get Adobe Flash player

| 01-04-2014 7:11 pm | #6

Wnes i ddim meddwl am fewnosod y fideo.. diolch.

Mae'n debyg y bydd rhaglenni ar-alw S4C ar yr iPlayer o fewn misoedd sy'n un ateb i'r broblem. Mae'n biti fod S4C yn ddibynnol yn lle annibynnol ond mae miliynau o bunnoedd mewn R&D wedi ei fuddsoddi yn nhechnoleg iPlayer.

Sgwn i a fydd hyn yn golygu y bydd rhaglenni S4C i'w lawrlwytho hefyd? Mae yna iPlayer masnachol ar gael tu allan i wledydd Prydain. Os oedd fframwaith hawlfraint addas yn ei le, a fyddai hyn yn galluogi i raglenni S4C fod ar gael yn yr iPlayer rhyngwladol hefyd/?

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa