X yn y bocs

| 15-04-2015 8:07 pm

Yn Sir Benfro mae'n weddol sicr pwy aiff â'r sedd etholiadol. Mae'n sedd 'saff'. Felly oes diben pleidleisio dros rywun arall, ac oes diben pleidleidio o gwbl?

Er 'mod i'n cydnabod nad yw pleidlais un person o reidrwydd yn mynd i wneud gwahaniaeth, mae'r meddylfryd nad yw 'fy mhleidlais i yn gwneud gwahaniaeth' yn broblem. Nid pleidlais unigolyn sy'n bwysig ond yr hyn sy'n cael ei ddweud drwy roi croes ym mocs unrhyw un – hyd yn oed os taw dim ond chi a'r papur sy'n gwybod ym mha focs mae'ch croes.
Mae peidio pleidleisio neu bleidleisio dros rywun 'am mai nhw sydd yn sicr o ennill' yn ddadl ofnadwy dros roi pleidlais iddyn nhw - yn dweud nad oes ots beth yw eu polisiau, yr hyn maen nhw'n sefyll drosto, na'i effaith (cadarnhaol neu negyddol) ac yn fwy na hynny, bod rhywun yn fodlon i weddill yr etholaeth dderbyn canlyniadu hynny hefyd.

Fel rheol fi yw'r un sydd, er yn cydnabod nad yw'r system yn berffaith o bell ffordd, wedi mynnu bod angen pleidleisio - a bod chwarae rhan yn y system yn well na'i anwybyddu'n llwyr. ‬Ond mae gormod o bwyslais ar bleidleisio, a phleidleisio yn 'twyllo'r' rhan fwyaf o bobl i feddwl fod rhoi croes mewn bocs yn golygu eu bod wedi gwneud eu dyletswydd nes yr etholiad nesaf.Mae pobl yn cael eu cyflyrru, eu dylanwadu gan 'hype' a gan negeseuon o bob cyfeiriad sy'n dweud fod 'seddi saff'; fod cefnogaeth i blaid X a thynnu sylw at gwympo mas rhwng ymgeiswyr, arweinwyr a phleidiau.
Mae'n anoddach dadlau yn erbyn y syniad yna nad oes ots pwy fydd â grym hefyd, nid am fod polisiau mor debyg, ond mewn gwirionedd, faint o awydd ac ewyllys sydd yna i wneud gwahaniaeth?

Odw, rwy'n mynd yn fwyfwy sinigaidd. Am y tro cyntaf mewn etholiad cyffredinol rwy'n ystyried peidio pleidleisio. Mae'r slogan welais i pwy ddiwrnod wedi aros gyda fi - 'if voting changed anything, it would be against the law'.
Fel rhywun sy'n cyfri ei hunan yn ymgyrchydd â diddordeb mewn sawl maes rwy'n gweld hynny lot mwy effeithiol a phwrpasol na phleidleisio. Dyw peidio pleidleisio ddim yn golygu bod heb lais. Mae'n golygu peidio defnyddio'r ffordd yna o godi llais, a dewis ffordd arall.

Ymatebion

| 17-04-2015 9:23 am | #1

Bydde ti'n ystyried sbwylio dy bleidlais yn hytrach na pheidio pleidleisio o gwbl tybed? Byddai hynny'n rhoi mwy o lais yn dy farn di? Beth yw dy farn di ar hynny?

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa