Gŵyl Fawr Aberteifi

| 15-07-2015 8:19 pm

Atgoffwyd fi yn ddiweddar i fi fod yn cyfeilio yn seremoni cadeirio bardd Gŵyl Fawr Aberteifi ers rhyw bymtheg mlynedd nawr. Y troeon cyntaf i fi wneud, gyda Claire Jones - telynores y teulu brenhinol, gwnes i.

Y sylw wnaed oedd bod Claire wedi cyrraedd yr uchelfannau tra 'mod innau 'dal gyda ni'. Nawr byddai rhai yn gweld hynny fel 'methiant' - nad ydw i wedi symud 'mlaen na gwella, neu nad oes uchelgais gyda fi ond doedd bod yn gerddor erioed yn uchelgais i fi.
Ond chware yn y Gŵyl Fawr sydd wedi dysgu'r pethau pwysicaf i fi, ac sydd wedi fy atgoffa mai crotes Aberteifi ydw i o hyd.

Pobl Aberteifi yw rhai o'r bobl mwya parod eu hamser. Mae Nyrs Vera - nyrs ysgol Aberteifi ers blynyddoedd lawer, yn dal i nghofio i. Fyddai hi byth wedi gweld mwy ohona i nag unrhyw un arall, a dim ond i roi'r pigiadau gorfodol fyddai hynny, ond am ryw reswm mae'n fy nghofio i. A doedd cymeryd pum munud i gael sgwrs yn ddim iddi. ( Ac mae hanner awr yn mynd yn rhwydd os gwelwch chi bump neu chwech.)

Mae'n dweud lot bod 'Ceidwad y Cledd' - Dai 'Polis' Jones, ar fore'r Gwyl Fawr, yn symud rhannau o'r llwyfan ac yn rhoi pethau yn eu lle; ac yn syth ar ôl seremoni'r Cadeirio yn stiwardio wrth ddrws y neuadd. Oes, mae wastad angen help ond gallai e fod wedi mynd i'r babell de gyda gweddill yr 'osgordd'.  Wnaeth e ddim - roedd gwaith arall i wneud.

Ac os dysgais i unrhyw beth yna nad fi yw'r person pwysicaf, o bell ffordd, yw hynny. Y bardd, y ddawns flodau, y côr, yr 'archdderwydd' – dyna beth mae pobl yn sylwi arnyn nhw.
Er mai fy rhan i o unrhyw gyngerdd sydd bwysicaf i fi nid dyna sydd bwysicaf i bobl eraill - rhan fach o bethau ydw i. Dyw hi ddim yn ddiwedd y byd os ydw i'n chwarae nodyn yn anghywir.
Er mai'r peth ar flaen fy meddwl i oedd i dant dorri lai nag awr cyn seremoni'r cadeirio ac na fyddai'r tant newydd yn dala mewn tiwn drwy'r holl seremoni felly byddai angen ail-diwnio; byddai'n hollol ddibwys i bawb arall wybod hynny.
Does neb chwaith yn diolch i'r stiwardiaid, na'r dynion sain, na'r fenyw osododd y blodau, neu'r tiwniwr piano. Ond y stiwardiaid wnaeth fy helpu i symud y delyn a'r dynion sain oedd yn gwneud yn siŵr fod popeth yn ei le.

Falle taw cogs bach yn y mecanwaith ydyn ni ond ni'n eitha’ allweddol – yn ein ffordd ein hunain!

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa