Llaeth, llaeth,llaeth, i bob sychedig un

| 09-09-2015 8:42 pm

Am ryw reswm, a thros amser gweddol fyr dechreuais i yfed llai o laeth buwch. Cyn hynny roeddwn i'n dwli am laeth - doedd hi'n ddim o beth i fi yfed gwydraid o laeth wrth ei hunan, ac ro'n i'n un o'r bobl hynny sy'n yfed llaeth yn syth o'r botel.


Wrth yfed llai o laeth a meddwl mwy am o ble mae llaeth yn dod collais i flas am laeth yn llwyr. Ac fel merch sy'n dod o deulu sy'n cadw da godro ac sy'n gweithio ar ffermydd llaeth nid ar chwarae bach mae penderfynu peidio yfed llaeth. Ond mae'r syniad o gadw da dim ond i'w godro yn wrthun i fi - fydden i ddim am gael fy nghadw'n feichiog ran fwyaf fy oes, a bod rhywun yn mynd â mabis i mewn dim o amser ar ôl i fi eu geni nhw. I ddechrau byddai'n fwrn yn gorffolrol, ond byddai'n blino unrhyw un yn feddyliol.
A pheidiwch cael eich twyllo gan yr hysbysebion sy'n dangos da hapus yn pori ar borfa mewn cae dan yr haul - da bîff sy'n cael eu pori fel arfer, tu mewn mae da godro yn cael eu cadw ar y cyfan.

Does dim un anifail arall yn dal i yfed llaeth yn hir, ac yn sicr dydyn nhw ddim yn yfed llaeth anifail arall. Y rheswm dros roi'r gorau i yfed llaeth y fam yw nad oes ei angen e ragor. Rydyn ni, fel anifeiliaid eraill yn cael maeth o fwyd, mae'n stumogau ni'n datblygu i allu prosesu bwyd.
Y ddadl fawr dros yfed llaeth buwch yw ei fod yn llawn calcium ond nid llaeth buwch sy'n cynnig y mwyaf o galcium o bell ffordd, a llaeth hyena yw'r gorau yn ôl pob tebyg (er welwch chi ddim llawer ohonyn nhw ffor'hyn!) Does dim angen llaeth i gael calcium ogwbl chwaith, mae llysiau gwyrdd, cnau sesame, ffa soia, ffrwythau sych, rhai cnau a lot o fwydydd eraill yn llawn ohono.

Doedd llaeth ddim yn apelio o gwbl am sbel, er bod pob math o laeth ar gae - reis, hemp, macadamia, hazelnut, soia, ceirch a sawl un arall. Ond fe wnaeth rhywun argymell i fi ddechrau yfed llaeth er mwyn cael mwy o fitamn B12.

Mae llaeth soia bach yn felys i fi a llaeth almond, rywffordd, heb digon o flas cnau iddo. Ond des i ar draws llaeth ceirch - mae rhywfaint o flas iddo ond dyw e ddim yn gryf o gwbl felly mae'n iawn wrth ei hunan, gyda grawnfwyd, mewn smwddis a dwi wedi coginio bara ag e. Llaeth arall des i ar ei draws yn ddiweddar yw llaeth cocnyt.
Galla i fwyta cocnyt gyda fwy neu lai unrhyw beth coconut - y llaeth mewn cyris, gyda grawnfwyd, mewn flapjacs, mae'r olew yn dda i goginio ag e a'r dwr yn dda am dorri syched. Felly roedd llaeth cocnyt yn ddewis naturiol i drio. Dyde e ddim blasu ormod o goconyt, jyst digon. Fydden i ddim yn ei roi e mewn te na choffi ond mae'n dda gyda grawnfwyd, a gyda dŵr cocnyt mae fel cael coconyt cyflawn - ac mae e'n ffein yn syth o'r carton!

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa