Lori yn torri yn y twnel – cyfleus i rai?

| 13-08-2014 2:19 pm

Ar fore dydd Llun yr wythnos nos fe ddaeth lori i hou yn nhwnel gorllewinol Bryn Glas yr M4 yng Nghasnewydd.  Roedd hyn yn anghyfleus iawn i’r holl yrwyr y daliwyd y tu ol iddo.  Ond mi roedd yn gyfleus iawn i ymgyrch o blaid M4 newydd.  Dyma iddynt eisampl arall o’r angen am rhewl anferthol trwy wastadeddau Gwent.

Digwyddais weld y lori methiannus bore Llun wrth deithio i’r dwyrain.  Lori fach wen ydoedd.  Doedd fawr i’w weld o’i le arni.  Petai ond wedi stopio rhyw can llath neu ddwy i’r naill cyfeiriad na’r llall, ni fyddai’n rhaid i’r heddlu gau lon o traffig gan fyddai lle iddi ar ochr yr ffordd yn y llain galed.  Roedd yn taro fi fel cyd-digwyddiad rhyfedd i’r injan ddiffodd yn yr union man y byddai’n creu’r trafferth fwyaf.  Mi fyddai’n ddiddorol iawn gwybod os oedd perchennog y lori yn aelod o’r Road Haulage Association, neu mudiad cyffelyb.

Mae'n siwr fy mod yn anghywir am hyn.  Ond, mae yna sail i'm paranoia.  Gwaetha’r modd, mae perchnogion cwmniau cludo, ar ambell achlysur, wedi chwarae rhan go bwysig mewn ymgyrchoedd ceidwadol i ymosod ar weithwyr a’r amgylchedd.  Maent yn defnyddio grym diriaethol eu peiriannau a’i droi’n grym gwleidyddol pwerus a niwediol.  Yn yr wythdegau roedd loriau yn cario papurau newydd Rupert Murdoch neu glo tramor i’r gweithfeydd dur yn ddelweddau cryf o’r ymosodiadau ar hawliau gweithwyr.  Yn y ddegawd ddiwethaf wele perchnogion cwmniau loriau mawr a bach yn defnyddio dulliau annemocrataidd a chorforol bygythiol i wrthdroi’r polisi gwyrdd i godi treth ar betrol yn gynhyddol.  Roedd yna pryder ar y pryd am allu’r wladwriaeth i ddarparu tanwydd i'r gwasnaethau brys wrth i cwmniau loriau blocio purfeydd olew’r wlad.  Cofiaf yn iawn yn ystod awr dduaf y brotest tanwydd i gwmni Tarmac ddanfon hanner dwsin o'i loriau i amgylchynu'r Cynulliad, mewn ymgais i fygwth gwleidyddion etholedig. 

Yn ol pob tebyg, nam go iawn oedd ar y lori wen yna ar ddydd Llun, a fi sy'n paranoid.  Ond, gwyliwch chi y tro nesaf mae yna ddamwain a thagfa hir yng nghyffiniau Casnewydd.  Does ots os oes rhywun wedi anafu’n wael neu beidio, mae’r CBI a’i ffrindiau yn achub ar y cyfle i ddadlau am rhewl newydd, niweidiol.  Heb ddangos unrhyw parch i'r rheini sydd wedi trawmateiddio maent yn ymddwyn fel ambluance-chasers i ddadlau dros eu achos hunanol nhw eu hunain.  Bydd eisiau cadw llygad barcud arnynt yn y misoedd i ddod.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa