Y Twr yn wych, ond wedi dyddio

| 30-01-2015 9:39 am

Adolygiad o'r Twr, cynhyrchiad newydd o ddrama enwog Gwenlyn Parry

Neithiwr, es i weld cynhyrchiad newydd o'r Twr gan gwmni theatr Invertigo yn Chapter, Caerdydd. Does dim dwywaith fod yn Twr yn ddrama wych ac yn llawn haeddu ei statws fel un o glasuron yr awdur, Gwenlyn Parry. Mae'r ieithwedd yn ddisglair a chredadwy ac mae'n cyfleu tyndra a chyffro perthynas cwpl i'r dim. Ond, rhaid gofyn os ydi prif symbol y ddrama, sef twr bywyd sy'n rhaid i gwpl ei ddringo yn anorfod efo'i gilydd bellach yn syniad hen ffasiwn iawn? Wrth i'r gwpl ddringo o un rhan o bywyd i'r nesaf, o las-lencyndod, i rieni ifanc, i gwpl hyn, maent yn cytuno fod "pawb" yn dweud fod rhaid iddynt wneud, a hynny ar y cyd, er gwaethaf natur bregus eu perthynas ar adegau. Mae cymeriad y dyn yn reit anymunol o'r cychwyn, ganddo tymer gwael, a thueddiadau treisgar. Mae'n wir i ddweud fod cyplau heddiw yn aros efo'i gilydd er gwaethaf y fath o anhapusrwydd ac anffyddlondeb a bortreir yn y Twr. Ond, nid yw mor wir i ddweud fod pwysau cymdeithasol dirfawr arnynt i wneud. Nid fel ag yr oedd tan yn eithaf diweddar. Does ond eisiau edrych ar lefelau ysgariad ers yr 1980au i weld hynny. Ond, mae yna agweddau o'r ddrama sy'n boenus o gyfoes o hyd. Mae'r diweddglo yn bortread dirdynnol o euthanasia urddasol a chariadus. Fe'i welir yn broses positif, sy'n dwyn rhyddhad ac hapusrwydd, hyd yn oed. Fel mae'r dadlau diweddar yn senedd-dai San Steffan a Bae Caerydd wedi dangos mae'r pwnc yn un cyfoes a dyrys. Dengys pwysigrwydd llenyddiaeth wrth i ni geisio datrys problemau mawr yr oes. Mae cynhyrchiad Invertigo yn un dda iawn. Mae'r set yn syml ac yn gynsail da i prif thema'r ddrama. Mae grisiau traddodiadol y "twr" wedi ei disodli gan flychau mawr sy'n cael ei addasu i fod yn gelfi ac yn risiau. Mae'r ddau actor ifanc, Catherine Ayers a Steffan Donnelly yn dda iawn hefyd. Maent yn llwyddo i gyfleu'r ddau gymeriad wrth iddynt heneiddio. Mae Donnelly yn cyfleu natur bywyd hen ddyn yn sensitif, tra bod Ayers yn gryf iawn ar gyfleu cyfaddawd canol oed. Yn rhyfedd iawn, yr elfen sy'n darbwyllo lleiaf ydi'r olygfa gyntaf lle mae'r ddau yn actio cymeriadau sydd mymryn yn iau na nhw. Efallai mai'r peth anoddaf i wneud ydi dychmygu a cyfleu byd-olwg rhywun o fuoch yn fwyaf ddiweddar. Ddrama Gymraeg ydi hon efo uwch-deitlau Cymraeg. Bu Simon Brooks a Carl Morris ychydig yn feirniadol o hyn ar Trydar, a dwi'n cyd-ymdeimlo a'i safbwynt fod y technoleg hyn yn amharu ar y profiad Cymraeg. Roeddwn i yn ddigon lwcus i fod yn eistedd y tu ol i rhywun tal efo gwallt mawr* felly nid oeddwn yn medru ei gweld a nid oedd yn broblem i mi. Clywais nifer o siaradwyr Saesneg yn y gynulleidfa, felly mae'n debyg i'r uwch-deitlau lwyddo yn ei swyddogaeth o ddenu cynulleidfa ehangach, sy'n beth da o safbwynt masnachol. Tybed os mai'r cam nesaf yn nhaith dwy-ieithrwydd fydd hyrwyddo dramau Cymraeg efo'r teitl Saesneg yn bennaf? Dim sut mae yr hyrwyddir ffilmiau Ffrangeg ac Almaeneg ym Mhrydain ers sbel, heb ormod o wrth-wynebiad. I grynhoi, mae'r ddrama yn deilio efo materion dwys, felly nid yw'n hawdd i'w wylio. Ond, mae'r cynhyrchiad yma gan Aled Pedrick yn un dda, ac mae'r actorion yn ddisglair ac yn werth eu gweld yn perfformio. *Ffion Dafis

Ymatebion

| 30-01-2015 6:36 pm | #1

Ceri
Does dim cyd-destun i'r frawddeg sy'n cynnwys fy enw uchod(!) felly bydd rhaid i mi esbonio.

Dw i'n hoff iawn o theatr ac yn mynd yn aml ond dw i heb gael cyfle i weld Y Tŵr yn anffodus. Fyddwn i byth yn mynegi barn am sioe nag unrhyw waith celf sydd ddim yn cyfarwydd i mi.

Roedd fy mhwynt ar Twitter ynglŷn â ffyrdd effeithiol o hwyluso dysgu Cymraeg. Dyna i gyd o'n i'n trafod. Y trafodaeth am y sioe oedd y sbardun ond nid dyna oedd y pwynt. Efallai gwnaf i flogio rhagor o feddyliau am y pwnc yn y dyfodol agos yn hytrach nag ymyrryd ar y sgwrs yma.

Diolch am rannu'r adolygiad!

| 02-02-2015 7:12 pm | #2

Diolch Carl. Mae'n flin gen i am dy gam-ddehongli. Byddaf yn edrych ymlaen i ddarllen dy blog.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa