Cofnodion Cymuned

Llwyddiant i Ddisgybl o Ddinbych mewn Cyngerdd yng Nghaernarfon

| 01-10-2015 9:38 am

Cynhaliwyd cyngerdd ar nos Wener y 18fed o Fedi gan Canolfan Gerdd William Mathias yn Galeri Caernarfon er mwyn cydnabod llwyddiannau’r Ganolfan Gerdd yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol.

Ymhlith y myfyrwyr a berfformiodd ac a dderbyniodd wobrau roedd Erin Swyn o Lannefydd sydd wedi bod yn derbyn gwersi gyda Ann Atkinson yng Nghangen Dinbych Canolfan Gerdd William Mathias am sawl mlynedd bellach.

Gwobrwywyd Erin, disgybl yn Ysgol Glan Clwyd, gyda Chwpan a roddwyd gan Gôr Meibion Caernarfon er cof am un o’u cyn aelodau, Thomos William Jones. Derbyniodd y gwpan am iddi gael y marciau uchaf ymhlith disgyblion y Ganolfan Gerdd mewn arholiad ymarferol gradd 1 i 5 gan lwyddo i ennill 142 marc allan o 150 yn ei arholiad canu gradd 3 yn ddiweddar.

Camau Cerdd yn Dod i Ddinbych

| 25-09-2015 7:33 am

Bydd y prosiect cerdd arloesol Camau Cerdd yn dod i Ddinbych am y tro cyntaf yn fuan iawn.

Mae’r prosiect sydd eisoes wedi bod yn rhedeg yng Ngwynedd am nifer o flynyddoedd yn cael ei redeg gan Ganolfan Gerdd William Mathias mewn partneriaeth gydag un o diwtoriaid y Ganolfan, Marie-Claire Howorth.

Tiwtor y prosiect yn Ninbych fydd Charlotte Amy Green sydd wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Marie-Claire am sawl mlynedd ac sydd hefyd yn cynnal sesiynau yn Llanfairpwll a Phenygroes.

 

Hipo Hyfryd

| 21-09-2015 9:05 am

Alla i ddim penderfynu beth oedd orau gyda fi pan brynodd rhywun siocled a llyfr Hipo Hapus. Dyna'r tro cyntaf i drial siocled Hipo Hapus, ond nid y tro olaf.
Yn wahanol i'r siocled mae'r llyfr dal gyda fi - ac yn dal i greu pleser.

Llysiau

| 18-09-2015 9:01 am

Galla i gofio gwrthod bwyta llysiau, a dweud wrth Mam nad oeddwn i'n eu hoffi nhw a hithau a Dad yn trial popeth i nghael i i'w bwyta.

Bwyd 'arbennig'

| 16-09-2015 9:20 am

Dydw i ddim yn un am fwyta mas na dim yn aml, ond bydda i'n mynd am gyfarfod mewn cwpwl o wythnosau ac wedi cael ein holi a oes 'gofynion lluniaeth' gyda ni. Ydi bwyd figan yn ofyniad lluniaeth?

Tofu

| 14-09-2015 11:00 am

Nutty tofu byrgyrs oedd y peth cyntaf i wneud a tofu.

Iechyd da i...Iechyd Da

| 14-09-2015 5:00 am

Es i gaffi iechyd da yng Nghaerfyrddin i gael cinio heddiw

Betys i bawb o bobl y byd

| 13-09-2015 8:23 pm

Pate ffa gyda betys. 'Na i chi gyfuniad.

Llaeth, llaeth,llaeth, i bob sychedig un

| 11-09-2015 11:37 am

Am ryw reswm, a thros amser gweddol fyr dechreuais i yfed llai o laeth buwch. Cyn hynny roeddwn i'n dwli am laeth - doedd hi'n ddim o beth i fi yfed gwydraid o laeth wrth ei hunan, ac ro'n i'n un o'r bobl hynny sy'n yfed llaeth yn syth o'r botel.

Elidir Jones yn Rhyddhau Albym o'i Fyfyrdodau Bob Dydd 'ELIXIR' ar Label Tarw du

| 08-09-2015 5:00 am

Ar ôl i yn llythrennol neb ofyn am y peth, mae’r digrifwr Elidir Jones a’r label Tarw Du wedi ymuno o’r diwedd ar gyfer undod unigryw o gomedi a cherddoriaeth. Yn elixir, y record cynta o’i fath yn y Gymraeg o bosib, (er peidiwch cymryd ein gair ni) fe fyddwch yn cael eich tywys ar daith blith-draphlith drwy feddwl Elidir wrth iddo fwydro’n hirwyntog am bynciau mor eang â’r Beibl, ffilmiau Indiana Jones a thoiledau cyhoeddus Abertawe. 

Crimson Rhino, Aberystwyth

| 08-09-2015 11:00 am

Mae'n weddol amlwg y bydd bar smwddis a thipyn o ddewis o ddiodydd figan ond mae crimson Rhino yn Aberystwyth yn cynnig lot mwy.

Cipio'r cyfle i berformio...

| 07-09-2015 8:44 pm

Mae Cell Conwy - Cymdeithas yr iaith Gymraeg - wrthi'n trefnu gigs yn nhafarndai ledled sir Conwy. Bwriad y gigs fydd hybu'r Gymraeg yn y trefi/pentrefi yno a rhoi hwb i'r perfformwyr.

Rydym yn chwilio am gantorion (unigol neu grŵp) i berfformio mewn gig. Rydym yn chwilio am gantorion ifanc, newydd neu sydd wedi sefydlu ers amser hir. Mae croeso i bawb drïo am gyfle i berfformio yn y gig, ond mi fydd perfformwyr sydd yn lleol (i sir Conwy) yn cael eu blaenoriaethu.

Darllenwch yr erthygl lawn i ddysgu mwy...

Afocado

| 07-09-2015 10:46 am

Alla i ddim cofio bwyta afocado am y tro cyntaf ond fe wnaeth rhywun roi un i fi fel jôc ar fy mhenblwydd yn ddeunaw. Roedden nhw wedi torri rhan o'r afocado mas, rhoi reis yn ei le a rywffordd wedi rhoi'r croen nôl yn deidi. Pan dorrais i'r afocado fe lifodd y reis mas.

VegaWiki

| 07-09-2015 10:46 am

Mae yna ambell beth sy'n ddefnyddiol ei wybod, ac yn werth ei rannu.

Pecyn o gnau

| 07-09-2015 10:46 am

Nes  'mod i'n rhyw bymtheg, cnau mwnci a chnau collen adeg 'Dolig a walnuts i'w rhoi mewn cacennau oedd yr unig gnau fyddai yn ein tŷ ni - a'r cnau yn y bariau Cadbury whole nut roedd Mam mor hoff ohonyn nhw!

Canlyniadau: 771 | Tudalennau: 1 2 3 4 5 ... 49 50 51 52