Cofnodion Cymuned

Ffor ffa's sêc!

| 03-09-2015 12:31 pm

Os 'ych chi'n honni nad ydych chi'n hoffi ffa, 'dych chi ddim wedi bwyta ffa yn iawn.

Doedd e ddim y dechread gorau....

| 02-09-2015 11:33 am

Penderfyniad 'spur of the moment' heb ei hystyried oedd e i ddweud y gwir. 'Trial e mas' am ddiwrnod oedd y bwriad. A wnes i ddim dweud wrth unrhyw un am y bwriad.

Cyfarfod Cell Conwy - CYIG

| 31-08-2015 2:10 pm

Dewch i gyfarfod cyhoeddus Cell Conwy CYIG ar Nos Fercher yr ail o Fedi am 7:30 yn Festri Capel Seion, Llanrwst.

Mwy: cellconwy.org

Ces i fy rhwydo dros y penwythnos

| 16-08-2015 9:22 pm

Mae Gwyl Caught by the River Teifi wedi fy atgoffa bod cerddoriaeth i fod i gael ei glywed yn fyw. A bod gweld a chlywed cerddoriaeth fyw yn golygu hynny'n union - ei fod e'n dod yn fyw.

Wythnos Gyffrous i'r Sbridion

| 16-08-2015 11:58 am

Trodd yr wythnos diwethaf allan i fod yn un cyffrous i'r Sbridion. Cafodd yr  aps eu dewis fel 'Best New Exemplar Apps' gan Teachers With Apps yn yr UD ac mae hynny yn wobr fawreddog.

Gwnaethant bostio yr adolygiad hwn: http://www.teacherswithapps.com/the-flitlits-by-eiry-thomas-reese/ syndod llwyr a dymunol wedi iddynt astudio holl nodweddion y cysyniad sy'n cynnwys aps, llyfrau a chanllawiau addysgol cynhwysfawr. Maent i gyd ar gael yn y Gymraeg, wrth gwrs, Saesneg a Saesneg Americanaidd.

Cafodd y newyddion ei bostio mewn nifer o bapurau ar-lein yn yr UD, sydd wedi arwain at nifer o geisiadau am gyd weithio. Mae un o'r rhain o ddiddordeb arbennig ac yr wyf wrth fy modd yn ei gylch. 

Bum mewn trafodaeth ar lein gan grŵp o addysgwyr o'r UD un noso, hynod o hwyr.

Byddaf yn gweithio gyda grŵp o fyfyrwyr dwyieithog ym Mhrifysgol Abertawe o fis Hydref ymlaen ar gyfer dibenion hyrwyddo'r Sbridion / The Flitlits, a bydd hynny'n rhan annatod o'u traethodau hir, blwyddyn olaf.

Yfory, byddaf yn dechrau lleisio y prif anturiaethau yn ddwyieithog yn swyddfa newydd Llyfrau Llafar - fersiynau mamiaith  ac ail iaith, ynghyd â 19 o straeon byrion am y lleoliad a'r cymeriadau. Rydw i'n ymarfer gyda fy ngŵr amyneddgar heddiw, sydd ar hyn o bryd yn ceisio swnio fel Horas y Parot. Ni fydd yn fygythiad, Geraint Pickard, er ei fod e'n ddewr iawn i gytuno! Geraint, Noni Lewis a mab ifanc Noni, sef Sam North, sy'n lleisio'n wych yn yr aps, a chawsom lawer o hwyl yn stiwdios CBAC.

Mae'r Tîm Sbri wedi gweithio mor galed, ynghyd a phlant, athrawon a rhieni hynod gynorthwyol yng Nghymru a thu hwnt.

Rwy'n edrych ymlaen i gyflwyno'r prosiect i ysgol gyfrwng Cymraeg y tymor nesaf, nawr bod Llyfr Un, ser Miri Yn Y Ffair, wedi ei gyhoeddu fel fersiynau mamiaith ac ail iaith o ganlyniad i weithredu gyda Iwan Rhys, Jo knell a John Catt Educational. Roeddwn yn ffodus bod yr arlunydd James Field wedi cytuno i ddarlunio'r cysyniad oherwydd bod ei waith ar y cysyniad yn cael ei dderbyn mor arbennig o dda. 

 

 

Dewch i gyfarfod cyhoeddus Cell Conwy - CYIG.

| 10-08-2015 8:09 am

Pryderon am y Gymraeg yn Sir Conwy? Dewch i drafod am eich syniadau er mwyn hybu'r Gymraeg yn yr ardal.

Cynhelir y cyfarfod yn Festri Capel Seion, Llanrwst am 7:30 NOS FAWRTH 11/08/15.

Croeso cynnes i bawb...dewch yn llu!

mwy: cellconwy.org | @cellconwy | facebook.

Grŵp Telyn Newydd: ‘Telynau Clwyd’ i ffurfio yn Ninbych.

| 05-08-2015 3:00 pm

Cynhaliodd cangen Dinbych Canolfan Gerdd William Mathias ddiwrnod agored ym mis Gorffennaf 2015. Un o’r gweithgareddau a gynhaliwyd ar y diwrnod oedd grŵp telyn er mwyn asesu’r diddordeb mewn ffurfio grŵp telynau a fyddai’n cyfarfod ar sail reolaidd yn yr ardal.

Y telynorion adnabyddus Morwen Blythin a Dylan Cernyw fu’n arwain y grŵp, ac fe gafwyd ymateb da iawn i’r syniad o ffurfio grŵp telyn a fyddai’n cyfarfod yn rheolaidd.

Grŵp Telyn Newydd: ‘Telynau Clwyd’ i ffurfio yn Ninbych.

| 05-08-2015 3:00 pm

Cynhaliodd cangen Dinbych Canolfan Gerdd William Mathias ddiwrnod agored ym mis Gorffennaf 2015. Un o’r gweithgareddau a gynhaliwyd ar y diwrnod oedd grŵp telyn er mwyn asesu’r diddordeb mewn ffurfio grŵp telynau a fyddai’n cyfarfod ar sail reolaidd yn yr ardal.

Y telynorion adnabyddus Morwen Blythin a Dylan Cernyw fu’n arwain y grŵp, ac fe gafwyd ymateb da iawn i’r syniad o ffurfio grŵp telyn a fyddai’n cyfarfod yn rheolaidd.

Thunderbirds

| 31-07-2015 8:59 pm

Alla i ddim cofio enwau'r un o'r cymeriadau nawr, heblaw Parker - gyrrwr car y fenyw posh. Alla i ddim cofio lot o gwbl am y rhaglen ond roedden ni'n ei wylio fe, ac roedd gan Arwyn, 'mrawd, fodelau o'r dynion a'r rocedi. Thunderbird 2 oedd y gorau wrth gwrs am fod coesau gyda fe oedd yn 'sbringo' mas wrth wasgu botwm er mwyn rhyddhau'r pod i Thunderbird 4 gael dod mas.

Adolygiad 'The Rapist Anihilation Squad'

| 24-07-2015 6:23 pm

Falle 'mod i'n mentro cyfaddef 'mod i'n gwau, ac i fi gael ambell syniad newydd yn y nofel - ond dim ond beth sydd fan hyn. Wir!

Llwyddiant i Ddiwrnod 'Taro Traw' Canolfan Gerdd William Mathias Dinbych

| 19-07-2015 9:34 am

Cynhaliwyd diwrnod agored ‘Taro Traw’ llwyddiannus gan Ganolfan Gerdd William Mathias ar y 12 o Orffennaf yn ei changen yn Theatr Twm o’r Nant, Dinbych.

Mae Canolfan Gerdd William Mathias wedi bod yn darparu hyfforddiant cerdd o’r safon uchaf i bobl o bob oed yn ei phrif Ganolfan yn Galeri  Caernarfon am fwy na deng mlynedd bellach, ac ers 2012, mae wedi bod yn cynnig gwersi cerdd yn ei changen yn Ninbych ynghyd â gweithgareddau eraill yn y gymuned. 

Cafwyd cychwyn gwych i’r diwrnod gyda gweithdy telyn gan Dylan Cernyw a Morwen Blythin. Daeth telynorion o bob oed i’r gweithdy gan gael cyfle i gyd chwarae mewn awyrgylch hwyliog. 

Gŵyl Fawr Aberteifi

| 15-07-2015 8:19 pm

Atgoffwyd fi yn ddiweddar i fi fod yn cyfeilio yn seremoni cadeirio bardd Gŵyl Fawr Aberteifi ers rhyw bymtheg mlynedd nawr. Y troeon cyntaf i fi wneud, gyda Claire Jones - telynores y teulu brenhinol, gwnes i.

Pan fydda i wedi tyfu lan....

| 13-07-2015 7:19 pm

Pam ei bod hi mor bwysig i bobl ifanc benderfynu ar yrfa yn yr ysgol? Mae'r Cwrs Llwyddo, sydd wedi bodoli ers blwyddyn, i bobl ifanc ystyried gyrfa wedi cael sylw heddiw.

Enghreifftiau o waith yr arlunydd, James Field

| 11-07-2015 11:39 am

Byddwch yn gweld pam yr oeddwn mor falch pan dderbyniodd James Field, arlunydd o Bontyberem, y comisiwn i arlunio Y SbridionThe Flitlits. Diolch am yr holl waith caled ynghlwm â chreu y llyfrau a'r aps, James. Y cylch gwaith oedd i gynrychioli amrywiaeth, i annog dysgwyr ifanc i drafod ac i ddathlu gwahaniaethau ac i fedru gwisgo lan fel y cymeriadau yn rhwydd. 
www.jamesfieldillustrations.co.uk/

Dechrau pennod arall yng nghyrfa greadigol Eiry/ Erthygl gan Llywodraeth Cymru Heddiw

| 08-07-2015 2:53 pm

Dechrau pennod arall yng nghyrfa greadigol Eiry

Mae Eiry Rees Thomas, wedi bod yn creu cynnwys dwyieithog i’r cwricwlwm ac yn awr mae hi’n dechrau ar gyfnod cyffrous newydd yn ei gyrfa. Bydd ei ‘apiau’ addysgol rhyngweithiol yn cael eu haddasu ar gyfer llyfrau print yn y DU ac UDA, i’w dosbarthu ledled y byd.
Dydd Mercher 08 Gorffennaf 2015

Eiry Rees Thomas.

Mae ei llyfrau dwyieithog – Y Sibrydion/The Flitlits – newydd eu cyhoeddi gan John Catt Educational Ltd. Mae'r llyfau wedi eu hargraffu gan gwmni Cambrian o Aberystwyth.
 
Bellach, mae Eiry, sy’n byw yng Nghaerdydd, yn gweithio ar e-lyfrau i gyd-fynd â’r llyfrau print, ac yn bwriadu darllen y storïau yn y Gymraeg a’r Saesneg ar gyfer Llyfrau Llafar Cymru / Talking Books Wales. Mae dau lyfr arall ganddi ar fin cael eu cyhoeddi hefyd.

Grant o Gronfa Datblygu Digidol Llywodraeth Cymru oedd y sbardun i Eiry fentro i greu’r gyfres o apiau addysgol rhyngweithiol i athrawon a dysgwyr. Cyhoeddwyd yr apiau gan Apple, ac fe gawsant adolygiadau rhagorol.
 
Mae’r apiau a’r llyfrau’n sôn am gymeriadau lliwgar o’r enw’r Sbridion (the Flitwits yn Saesneg) ac mae dychymyg byw Eiry wedi creu byd o hwyl a ffantasi yn gartref iddynt. Y nod yw gwneud dysgu’n hwyl i blant a’u helpu i symud o lyfrau lluniau i nofelau â phenodau, gan wella eu sgiliau llythrennedd.
 
Mae pecyn cyfan o adnoddau ar waith ar gyfer y Sbridion – i gefnogi’r apiau, y llyfrau print a’r e-lyfrau, sef adnoddau, ‘stafell ddosbarth a gemau addysgiadol, yn ogystal â gwefan ddwyieithog i’w defnyddio gan blant, rhieni, athrawon a llyfrgellwyr.
 
Mae’r llyfrau ar gael fel Cymraeg iaith gyntaf a Chymraeg ail iaith, yn ogystal â Saesneg a Saesneg UDA. Targedir plant 8-11 oed a disgwylir i’r fersiynau print o’r llyfrau yn Saesneg UDA gael eu lansio cyn bo hir.
 
Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart: “Mae’n wych cael clywed sut mae’r Gronfa Datblygu Digidol yn cefnogi’r rhai sy’n gweithio yn y sector creadigol  ac yn eu helpu i fentro i faes y dechnoleg ddiweddaraf a thargedu marchnadoedd rhyngwladol. Mae’r fenter benodol hon yn dangos hefyd sut gall prosiect lwyddiannus gael effaith gadarnhaol ar unigolion a busnesau eraill o fewn y sector.”
 
Mae’r cyhoeddiadau newydd a chymeriadau’r Sbridion wedi cael adolygiadau gwych, ac mae nifer o sefydliadau ac unigolion wedi dangos diddordeb mewn cydweithio arnynt yn y dyfodol.
 
Yn ogystal Ag Argraffwyr Cambrian, mae’r prosiect wedi dwyn ynghyd nifer o gwmnïau ac artistiaid yng Nghymru gan helpu i greu swyddi a chreu mwy o fuddion economaidd.
 
Dywedodd Eiry: “Mae popeth wedi bod yn mynd fel y gwynt ers imi ddechrau gweithio ar y cysyniad hwn, ac mae ganddo’i fywyd ei hunan erbyn hyn! Dwi byth yn gwybod beth sy’n mynd i ddigwydd nesaf, ond mae wedi bod yn daith gyffrous dros ben.
 
“Oherwydd damwain, bu’n rhaid imi ymddeol yn gynnar o’m gyrfa wreiddiol, a dyna pryd y dechreuais ganolbwyntio ar ysgrifennu. Rhoddodd gymorth Cronfa Datblygu Digidol Llywodraeth Cymru hwb imi ar yr union adeg yr oedd ei angen, gan roi hygrededd i mi a’m helpu i lansio’r prosiect. Mae’r datblygwyr a chydweithwyr eraill wedi bod yn ffantastig hefyd; roedd pawb yn gweithio fel tîm, a chefais gefnogaeth arbennig.”

 
 

Canlyniadau: 771 | Tudalennau: 1 2 3 4 5 6 ... 49 50 51 52