A Oes Gofal am yr iaith?

| 14-01-2015 10:29 pm

Cynhwysiant ieithyddol yw thema Cynhadledd #Etifeddiaith Cynghrair Cymunedau Cymraeg D. Sadwrn yma yng Nghyngor Tref Aberystwyth  Bydd y gynhadledd [Sa 17.1.15] yn agor am 11yb gyda’r cyfle i adolygu fframwaith iaith Cyngor Gofal Cymru: “Mwy na Geiriau”.  Mae iaith yn lawer fwy na geiriau, mae’n arddangos priodweddau ac anghenion cyfathrebu ei siaradwyr. Bydd yna parhad â’r drafodaeth am ein hymgyrch #DatblyguYBoblLeol yn sesiwn y prynhawn. Bydd ein haelodau am i ni hela ein llythyr at y Gweinidog Carl Sargeant wedi iddo addo i wella’r darpariaeth i’r Gymraeg yn y Bil Cynllunio arfaethedig?  “Dros y byd, mae diwylliannau yn ceisio datblygu wrth i hen ymerodraethau dod i ben. Buasai llais cryf i’n cymunedau Cymraeg mewn pob agwedd o fywyd cyhoeddus, gan gynnwys y Bil Cynllunio yn gychwyn newydd i’r iaith eleni.” - Cadeirydd Cynghrair Cymunedau Cymraeg Craig ab Iago bydd yn arwain y trafod.  Ers cyn cof, mae’r iaith Gymraeg wedi bod mewn brwydr i gadw ei hegni, ei llais unigryw a’i defnydd wrth i ormes ar ôl gormes drechu tir Cymru – pa mor amlwg buasai ein hetifeddiaeth heb yr iaith Gymraeg tybed? A daw’r cyfle i gael Senedd Gymunedol Wledig yn nyfodol ein cymunedau? Dyna destun trafod Shan Ashton o Ganolfan Dysgu Gydol Oes Prifysgol Bangor. Croeso cynnes i bawb!

Rhaedr-wch OGyDda! #DatblyguYBoblLeol 12.12

| 09-12-2014 11:49 am

Annwyl Gyfranogwyr,

fel y gwyddwn eisoes, mae’r #bilcynllunio fel y mai yn annigonol.

Rhaid cael Datblygu er Budd y Bobl Leol!

Dyma fanylion ein cyfarfod nesaf – pe bai modd i chi “Rhaedr”-u ar ein rhan buaswn ni’n ddiolchgar iawn.

”Datblygu’r Bobl Leol”

Cyfarfod Cynghrair Cymunedau Cymraeg ar y cyd gyda Jill Evans MEP
Gwesty Cwm Elan Valley Hotel, 
Rhaeadr Gwy, Powys LD6 5HN ar nos Wener 12fed o Ragfyr 7-8.30yh.


6.45 Croeso a phaned.

7yh Cyflwyniad ac ymddiheuriadau – David Wyn

7.15 Yr ymgyrch Bil Cynllunio hyd yma – Tamsin Davies

(Cymdeithas yr Iaith Gymraeg)

8yh Ymgyrch i Ddatblygu er budd y Bobl Leol

Cwestiynau, trafodaeth a chamau nesaf - Jill Evans MEP (Plaid Cymru)

8.30 Gorffen

[Ystafell ar gael i ni hyd 9yh]

>

Gan edrych ymlaen at y daith ar yr A470 i Bowys!

 

gyda diolch

David Wyn

http://cymunedau.org

 

am fanylion pellach /

RSVP david@cymunedau.org

————————-

dilynwch:

http://twitter.com/cynghrair

http://facebook.com/cymunedaucymraeg

Fforwm Fawr Llanelli

| 21-10-2014 6:04 am

 
  
FFORWM DRAFOD 
 
Cynghrair Cymunedau Llanelli
 
yng nghwmni'r Cyng. Cefin Campbell
 
 
Ysgol Gymraeg Dewi Sant
 
Rhodfa Bryndulais, Llanelli, SA14 8RS
 
Nos Fawrth (yma) 21ain o fis Hydref 2014
 
6.30yh  - 8yh   
 
 
Dere i gael dishgled ac i drafod :
 
 
  • Addysg Gymraeg
 
  • Dysgwyr/Cymraeg i Oedolion
 
  • Hybu’r Gymraeg yn Gymunedol
 
  • Plant a Phobl Ifanc
 
  • Y Gymraeg yn y sector fusnes
 
 
...ac eich awgrymiadau chi i sicrhau gwaddol gwell na gweddol.
 
 
 
 
gyda diolch 

David Wyn   

http://cymunedau.org  

david AT cymunedau DOT org  -------------------------  

dilynwch:  

http://twitter.com/cynghrair  

http://facebook.com/cymunedaucymraeg
 
 
--------------------------
 
#FFORWMFAWRLLANELLI
#gwaddolsirgar
 
 
ON Nodwch fod y lleoliad wedi newid i Ysgol Dewi Sant ac nid Ysgol y Strade!  DIOLCH
 
 

Gwaddol Sir Gâr

| 22-09-2014 9:16 pm

Daw grwpiau cymunedol Cymraeg y Cynghrair hwn at ei gilydd eto Nos Fawrth yma, 23ain o fis Medi yn Ysgol Dewi Sant, Llanelli am 7yh er mwyn cymryd camau ymarferol cadarnhaol i wneud y mwyaf o ymweliad yr Eisteddfod ag ardal Llanelli eleni.

Fe fydd yna groeso cynnes i drigolion yr ardal i ymuno gyda ni ar y noson.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â david @ cymunedau [DOT] org 

31.7.14 7yh Llanelli > Y Busnes Cymraeg Yma ...o hyd!

| 31-07-2014 7:12 am

 
Noson mewn partneriaeth gyda Chyngor Tref Llanelli i groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Sir Gaerfyrddin 

 ac i drafod oblygiadau a manteision defnyddio'r Gymraeg ym musnes cymunedol neu fasnachol:

 “Y Busnes Cymraeg Yma”

Siaradwyr gwadd -

o Gyngor Tref Llanelli - Mel Edwards 

a Rhianedd Rhys o 'Y Lle': Lolfa Gymunedol a Chanolbwynt Iaith Llanelli.

Cadeirydd:  Craig ap Iago, Pencampwr Iaith, a Chadeirydd Cynghrair Cymunedau Cymraeg.

Croeso am 7yh

Cyfarfod cyhoeddus 7.30- 8.30yh

Darparir te a choffi, a croeso cynnes i bawb.

I sicrhau sedd, cysylltwch gyda david@cymunedau.org 07964 684 820 

  

dilynwch: 

http://twitter.com/cynghrair 

http://facebook.com/cymunedaucymraeg

 

| 16-07-2014 8:22 am

Mae'n dda i weld - a chlywed - y Gymraeg yn cael ei defnyddio mewn modd cyfredol, byw.

Sylw | Beth yw pwynt stand yp Cymraeg? #Tafwyl #Adolgyiad

Croeso cynnes i Feirionnydd : ond Gwynedd a Môn yn methu?

| 10-04-2014 6:54 pm

 

Cyfarfod cyhoeddus Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd Cynghrair Cymunedau Cymraeg


Nos Fawrth 27ain Mai 6yh Gwesty Plas Coch, Y Bala

"Gwefannau Cymraeg i Gynghorau Cymunedol Cymraeg?"

Cadeirydd : Pencampwr iaith Gwynedd - Craig ab Iago.

 

Bargyfreithiwr Gwion Lewis yn annerch Cynghrair Cymunedau Cymraeg yn Llangefni ar Fawrth 1af 2014

| 17-02-2014 11:58 pm

Cyfarfod Blynyddol, Cynghrair Cymunedau Cymraeg

10yb, Dydd Sadwrn Mawrth 1af yn Oriel Môn, Llangefni

Am fanylion pellach, cysylltwch gyda Chydlynydd Cynghrair Cymunedau Cymraeg sef David Wyn david@cymunedau.org neu ffoniwch 02920 486 469

www.cymunedau.org

www.twitter.com/cynghrair

http://facebook.com/cymunedaucymraeg 

Er gwybodaeth, daw cynsail y cysyniad o Wlad y Basg!

Cymunedau Cymraeg

Cynghrair Cymunedau Cymraeg Cymunedau sydd eisiau byw yn Gymraeg ac sy'n cydweithio i rymuso eu cymuned Egwyddorion Cynghrair Cymunedau Cymraeg: 1. Trwy'r Gynghrair gallwn gydweithio er mwyn creu ymwybyddiaeth genedlaethol o'r realiti nad oes dyfodol i'r Gymraeg heb yr ardaloedd hynny lle mae'n dal yn iaith fyw. 2. Trwy'r Gynghrair gallwn gydweithio i addysgu mewnfudwyr a'u cymhathu fel bodmodd iddynt gyfoethogi ein cymunedau. 3. Gallwn annog cydweithrediad cymdeithasol, economaidd a diwylliannol rhwng ycymunedau hynny sy'n rhan o'r Gynghrair. 4. Gallwn gydweithio er mwyn sicrhau fod y drefn gynllunio yn gwasanaethu ein cymunedau. 5. Gallwn sicrhau fod pob cymuned yng Nghymru yn gwireddu ei photensial ac ybyddwn yn gweld cynnydd yn y canrannau fydd yn siarad Cymraeg. 6. Gallwn gyd-ymgyrchu i sicrhau fod gan bawb yn ein cymunedau yr hawl igyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg. 7. Gallwn sicrhau fod anghenion addysgol ein cymunedau yn cael eu gwireddu. 8. Anelwn am wneud y Gymraeg yn iaith naturiol bywyd pob dydd. 9. Rhaid sicrhau fod ein Cynghorau Sir a Chymuned a sefydliadau eraill yngweithredu trwy'r Gymraeg. 10. Cydweithiwn i herio grym y farchnad rydd sydd yn tanseilio ein bywydau amynnwn fod yr economi yn cryfhau'n cymunedau.

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.