Rhaedr-wch OGyDda! #DatblyguYBoblLeol 12.12

| 09-12-2014 11:49 am

Annwyl Gyfranogwyr,

fel y gwyddwn eisoes, mae’r #bilcynllunio fel y mai yn annigonol.

Rhaid cael Datblygu er Budd y Bobl Leol!

Dyma fanylion ein cyfarfod nesaf – pe bai modd i chi “Rhaedr”-u ar ein rhan buaswn ni’n ddiolchgar iawn.

”Datblygu’r Bobl Leol”

Cyfarfod Cynghrair Cymunedau Cymraeg ar y cyd gyda Jill Evans MEP
Gwesty Cwm Elan Valley Hotel, 
Rhaeadr Gwy, Powys LD6 5HN ar nos Wener 12fed o Ragfyr 7-8.30yh.


6.45 Croeso a phaned.

7yh Cyflwyniad ac ymddiheuriadau – David Wyn

7.15 Yr ymgyrch Bil Cynllunio hyd yma – Tamsin Davies

(Cymdeithas yr Iaith Gymraeg)

8yh Ymgyrch i Ddatblygu er budd y Bobl Leol

Cwestiynau, trafodaeth a chamau nesaf - Jill Evans MEP (Plaid Cymru)

8.30 Gorffen

[Ystafell ar gael i ni hyd 9yh]

>

Gan edrych ymlaen at y daith ar yr A470 i Bowys!

 

gyda diolch

David Wyn

http://cymunedau.org

 

am fanylion pellach /

RSVP david@cymunedau.org

————————-

dilynwch:

http://twitter.com/cynghrair

http://facebook.com/cymunedaucymraeg

 

    Llofnodwch i danseilio’r Llywodraeth !#DatblyguYBoblLeol yn cyfarfod nos Wener yng Nghanolbarth Cymru

Nos Wener yma, daw ymgyrchwyr o bob cwr o Gymru ynghyd yn Rhaeadr Gwy er mwyn argyhoeddi pa mor anhapus y maent ynglŷn â’r Bil Cynllunio arfaethedig, wrth i Bwyllgor Amgylcheddol a Chynaliadwyedd y Senedd barhau’r craffu yng Nghaerdydd.

Mae cynllunio tai wedi bod yn bwnc llosg erioed yn y Gymru fodern, ac er hynny nid oes y teimlad bod Llywodraeth Cymru wedi ystyried eu gwaith yn y maes o ddifri wrth gyflwyno’r bil; yn wir mae yna gymaint o bryder mae yna sôn am her gyfreithiol hyd yn oed!

“Gennym draddodiad balch o brotest yng Nghymru, ac mae’n rhaid i ni arddangos nad yw’r Bil Cynllunio ar gyfer Cymru yn ei ffurf bresennol yn dderbyniol,” meddai Ysgrifennydd Cynghrair Cymunedau Cymraeg Tamsin Davies.

“Mae’n rhaid i’r Prif Weinidog a Llywodraeth Cymru wrando ar ewyllys y bobl; yn enwedig o ystyried bod bron i dri chwarter o’r bobl sy’n byw yng Nghymru yn credu y dylid penderfynu ar gynllunio tai newydd ar lefel lleol.”

Bydd ein cyfarfod Datblygu y Bobl Leol yr wythnos hon yn gyfle i grwpiau protest gwrdd i drafod y mater hollbwysig yma, ac fe fyddwn ni’n anelu i gyfansoddi a llofnodi llythyr cry’ ar y cyd i hela at y Llywodraeth yn dilyn ein trafodaeth.”

Yn ogystal â grwpiau lleol, bydd yna groeso cynnes i unigolion sydd â diddordeb yn y maes; felly mae’r Aelod Seneddol i Ewrop Jill Evans o Blaid Cymru yn addo i wrando ar ofidion cyfarfod "Datblygu er budd Y Bobl Leol" ac i ystyried unrhyw gamau nesaf yn ddwys.

Am wybodaeth bellach, neu i drefnu cyfweliad / dod draw i’r cyfarfod

 

Nos Wener 12fed o Ragfyr 7yh, Gwesty Elan Valley Hotel, Rhaeadr Gwy

 

cysylltwch â david@cymunedau.org 07964 684 820.

 

#BilCynllunio#DatblyguYBoblLeol

 

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa