Dathlu 500 diwrnod i fynd cyn Eisteddfod 2015

| 21-03-2014 1:43 pm

Yr wythnos hon roeddem yn nodi mai 500 diwrnod sydd i fynd cyn cychwyn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau, a gynhelir ym Meifod o 1-8 Awst y flwyddyn nesaf.

Mae'n anodd credu y bydd Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau'n agor ei giatiau ymhen llai na 500 o ddyddiau erbyn hyn.  Llai na 500 o dyddiau o baratoi, o godi ymwybyddiaeth a gweithio'n galed i gyrraedd targed y Gronfa Leol.

I drigolion lleol, mae'r cyfnod hwn yr un mor bwysig ag wythnos yr Eisteddfod ei hun, a gwelwyd hyn yn amlwg yn Sir Ddinbych y llynedd, pan gynhaliwyd dros 360 o weithgareddau cymunedol yn enw'r Eisteddfod yn ystod y prosiect cymunedol.  Roedd y rhain oll yn gyfle i drigolion lleol ddod at ei gilydd i gymdeithasu ac i fwynhau yn enw'r Eisteddfod Genedlaethol, a'r cyfan yn digwydd yn y gymuned leol, llawer mewn tafarndai a thai bwyta, gan roi hwb i'r economi yn yr ardal dros gyfnod o ddwy flynedd.  Mae gweithgareddau fel hyn hefyd yn hwb i'r Gymraeg mewn rhai ardaloedd, gan ddarparu cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r iaith yn gymdeithasol a dod i adnabod siaradwyr Cymraeg a dysgwyr eraill yn lleol yn aml.

Mae pob ardal yn wahanol ac mae'n ddiddorol gweld sut mae gwahanol ardaloedd yn mynd ati gasglu arian ac i godi ymwybyddiaeth yn lleol.  Mae rhai ardaloedd yn cynnal cyngherddau mawr, gyda'r elw'n mynd i'r Gronfa Leol, ardaloedd eraill yn cynnal gweithgareddau llai ond mwy rheolaidd, fel eu bod yn dod yn rhan o galendr cymdeithasol y gymuned, ac eraill wedyn yn cynnal digwyddiadau mwy anghyffredin - efallai mai'r ras hyrddod i godi arian at yr Eisteddfod yn Wrecsam a'r Fro yw'r enghraifft fwyaf amlwg o hyn dros y blynyddoedd diwethaf!

Mae brwdfrydedd ac ymroddiad y gymuned leol yn arbennig, ac mae'r gwaith caled a wneir ar lawr gwlad i baratoi ar gyfer yr Eisteddfod angen ei ganmol a'i gofnodi'n bendant.  Mae pob bore coffi, cyngerdd, gyrfa chwist, sgwrs - a ras hyrddod - yn cymryd amser i'w trefnu, ac mae'r Eisteddfod yn hynod ddiolchgar i'r rheini sy'n gwneud y gwaith hwn.

Mae parhau'n frwdfrydig a llawn syniadau am gyfnod o ddwy flynedd yn her, ac wrth i drigolion Maldwyn a'r Gororau agosau at hanner ffordd drwy'u hymgyrch, mae'r gwaith a wneir yn lleol yn haeddu clod yn bendant. Gwaith di-ddiolch yn aml yw ceisio denu gwirfoddolwyr i helpu ar y drws mewn gweithgaredd, neu annog rhywun i gymryd deg llyfr arall o docynnau raffl i'w gwerthu.

Felly, yr wythnos hon, wrth nodi 500 diwrnod i fynd tan Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau y flwyddyn nesaf, cawn ddathlu cyfraniad a diolch am frwdfrydedd y pwyllgorau a'r trigolion lleol i gyd, gan obeithio y bydd yr ymwelwyr i Feifod y flwyddyn nesaf hefyd yn cofio'r cyfraniad sydd wedi'i wneud gan yr ardal i sicrhau llwyddiant yr wythnos a'r prosiect cymunedol dros gyfnod o ddwy flynedd a mwy.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa