Pleidleisiwch am Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion sydd wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Sioeau 2014 y Farmers Guardian !!

| 04-03-2014 9:17 am

Mae Sioe Aberystwyth wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth sioeau 2014 y Farmers Guardian.  Dyma'r unig sioe yng Nghymru i'w gosod ar y rhestr fer gan guro sawl sioe arall ledled y Deyrnas Unedig.

Mae'r sioe yn darparu llwyfan i fridiau cynhenid Cymru ac yn darparu cystadlaethau ar gyfer y to ifanc.  Mae ganddi gyfle da i ennill ond mae angen eich pleidlais chi arnom.  Plis rhannwch, ail-drydarwch a phleidleisiwch amdanom ar wefan y Farmers Guardian.

Mae Pwyllgor Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion yn falch o gyhoeddi bod y Sioe wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth sioeau enwog y Farmers Guardian 2014.  Curodd sawl sioe arall ledled y DU a nawr mae ganddi gyfle da i ennill y brif wobr.

Mae Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion ymysg un o ddigwyddiadau gwledig undydd  mwyaf Cymru ac yn ffefryn gyda nifer o bobl ar draws y rhanbarth a thu hwnt.  Mae’r gamp ddiweddaraf o fod yn un o saith sioe yn unig dros y DU i gael ei gosod ar restr fer y gystadleuaeth yn sicr yn bluen yn ein het, yn ôl Cadeirydd y Sioe Wendy Davies.

Dywedodd, “Yn sicr mae’n anrhydedd i ni gyrraedd y rownd derfynol. Rydym wedi gwybod ers tro bod gennym Sioe arbennig - nid yw o ganlyniad i un peth yn benodol, ond cyfuniad o sawl ffactor.  Credaf ein bod yn sioe fawr sy’n cael ei rhedeg yn ôl gwerthoedd sioeau bychain lleol.  Rydym wedi llwyddo i gynnal awyrgylch teuluol a chyfeillgar, ac wrth wneud hynny yn ymdrechu i groesawu a diddori pobl o sawl cefndir, pa un ai eu bod yn ffermwyr neu’n fferyllwyr, bugeiliaid neu beirianwyr. Mae pawb yn bwysig, ac rydym yn trio sicrhau o flwyddyn i flwyddyn bod pob unigolyn yn cael hwyl yn y Sioe.” 

Ddwy flynedd yn ôl wynebodd y pwyllgor y cur pen o orfod canslo’r Sioe lai na 24 awr cyn ei chynnal oherwydd y tywydd gwael.  Er mor anos y penderfyniad, fe brofodd y penderfyniad cywir, oherwydd ar fore’r Sioe roedd rhan helaeth o’r maes dan ddŵr a nifer o bentrefi lleol hefyd wedi eu heffeithio’n ddifrifol gan y llifogydd gwaethaf yn yr ardal mewn cof.

 

“Roedd dyfodol ein digwyddiad yn y fantol yn dilyn y penderfyniad, ond diolch i’n noddwyr ffyddlon, a’n harddangoswyr cefnogol a oedd yn fodlon cynnal eu cefnogaeth ariannol tan y flwyddyn ganlynol, fe lwyddon ni i gynnal y Sioe yn 2013.  Gellid dadlau mai Sioe 2013 oedd un o’r sioeau gorau erioed i ni. Rydym yn griw gwydn iawn, ac fe wnaeth bawb gyd-dynnu gan olygu bod dyfodol y Sioe wedi’i hadfer,” ychwanegodd Wendy Davies. 

 

Sioe Aberystwyth yw’r unig Sioe yng Nghymru i gael ei gosod ar y rhestr fer, ac os yn llwyddiannus, bydd yn ennill pecyn hyrwyddo gwerth miloedd o bunnoedd.  Penderfynir ar yr enillydd drwy gyfuniad o bleidlais y cyhoedd ar wefan y Farmers Guardian a barn beirniaid amlwg.  

 

Cafodd y Sioe ei dethol ar sail ei ffurflen gais a nododd fod y Sioe yn llwyfan i fridiau cynhenid megis y Merlod a’r Cobiau Cymreig, Gwartheg Duon Cymreig a bridiau defaid megis y Defaid Mynydd Cymreig, y Torddu, Torwen, Balwen, Defaid Mynydd Ceri a’r Defaid Mynydd Duon Cymreig, yn ôl Ffion Hughes a baratôdd y cais ar ran y pwyllgor Sioe.

 

“Mae ysbrydoli pobl ifanc a’u cynnwys yng ngweithgareddau amaethyddol a chefn gwlad yn ganolog i weithgareddau’r Sioe. Rydym yn trefnu cystadlaethau ar gyfer arddangoswyr iau yn adrannau’r gwartheg, defaid a cheffylau ac mae ysgolion lleol yn mynd benben a’i gilydd i geisio ennill y darian am yr ysgol sy’n ennill y nifer uchaf o bwyntiau.” 

 

“Er bod y pwyllgor yn griw bychan mewn nifer, rydym yn ffodus iawn o drigolion lleol sy’n ein helpu i osod y maes yn yr wythnos sy’n arwain at y Sioe, a’r cannoedd o bobl sy’n cynorthwyo ar ddiwrnod y sioe, megis y stiwardiaid ymroddgar.”

 

Mae’r Sioe hefyd yn gweithio er budd elusennau lleol.  Ar 28ain o Fawrth bydd Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion yn cynnal Cinio Elusennol yng Ngwesty’r Marine yng nghwmni grŵp o gantorion adnabyddus ‘Sgarmes’ a hyfforddir gan Elinor Powell. Bydd y noson yn codi arian er budd Ambiwlans Awyr Cymru a’r Sioe. Mae tocynnau ar werth am £20 yn Siop Inc, Stryd y Bont, Aberystwyth neu gan Ysgrifenyddes y Sioe Meinir Evans 01974 200814.

 

Bydd Pwyllgor Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion yn ddiolchgar o gefnogaeth y cyhoedd, felly ewch i fwrw eich pleidlais ar wefan y Farmers Guardian www.farmersguardian.com/showbusiness

Y dyddiad cau yw’r 23ain o Fawrth.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa